Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Değerli Muhatap,

Bu bilgilendirme formu, siz kıymetli muhataplarımızın kişisel verilerinin Açılım Koleji tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek ve muvafakat almak için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Açılım Koleji tüm hassasiyetiyle meseleyi ele almış olup uyum çalışmalarını tamamlamıştır.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Açılım Koleji tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Okullarımıza ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.

Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;

 • * (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • * (b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • * (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • * (d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • * (e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • * (f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • * (g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • * (h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • * (i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Açılım Koleji olarak;

 •  Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,
 •  Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,
 •  Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
 •  Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.
 • Kanunu incelemek için lütfen tıklayınız.

Başvuru Formuna Geri Dön